Vandaag voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €50,-
Uit voorraad leverbaar

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BULT PETFOOD B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 83886958

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Bult Petfood B.V., verder genoemd Bult Petfood. Deze algemene voorwaarden worden overlegd bij iedere offerte/opdrachtbevestiging en zijn terug te vinden op www.Bult-Pets.nl. Op verzoek worden ze nogmaals gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Bult Petfood ter kennis heeft gebracht en Bult Petfood alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. AANBIEDINGEN en OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst komt elektronisch tot stand waarbij Bult Petfood passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data heeft gerealiseerd;

2. Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt;

3. In prijsbladen of op internet (website), overige documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Bult Petfood niet. Is aan de wederpartij een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);

4. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bult Petfood verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 3. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen (herroepingstermijn) nadat het product bij de wederpartij is afgeleverd en wanneer de wederpartij een wederpartij is en mits de verpakking niet verbroken is. De wederpartij mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

2. Tijdens deze 14 dagen zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Bult Petfood op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

4. Het modelformulier is terug te vinden op www.Bult-Pets.nl en tevens onderaan deze voorwaarden;

5. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Bult Petfood aanbiedt, dan draagt Bult Petfood zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

6. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

7. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Bult Petfood ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bult Petfood ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 4. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten;

2. Alle verse producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden omdat deze snel bederven en verouderen gezien de beperkte houdbaarheid;

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheids-bescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

4. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. In beginsel streeft Bult Petfood ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;

2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan;

3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bult Petfood kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Bult Petfood tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Bult Petfood niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;

5. Wederpartij dient de bij Bult Petfood gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Bult Petfood opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Bult Petfood zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Bult Petfood op schadevergoeding.

Artikel 6. BETALING en PRIJZEN

1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen – bij bijvoorbeeld partners – geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum;

2. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

3. Alle door Bult Petfood gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

5. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Bult Petfood met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Bult Petfood bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

7. Alle prijsopgaven en de prijzen die door Bult Petfood worden weergegeven zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld;

8. Bezorg/verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De bezorg/verzendkosten zijn inclusief bij een order boven € 50,00;  

9. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bult Petfood gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

10. Een verkooppunt / partner aan wie Bult Petfood goederen in consignatie heeft geleverd, dient dezelfde verkoopprijs te hanteren zoals opgegeven door Bult Petfood.

Artikel 7. TEMPERATUUR EN HOUDBAARHEID

1. De wederpartij zorgt ervoor dat de artikelen altijd worden opgeslagen onder de condities die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en die voldoen aan de wettelijke eisen. De wederpartij zorgt ervoor dat bij temperatuurgevoelige artikelen de temperatuur niet hoger en/of lager wordt dan voor behoud van een juiste kwaliteit wenselijk / noodzakelijk is;

2. Bij niet nakoming van het voormelde vervalt iedere vorm van garantie en zal Bult Petfood geen enkele aansprakelijkheid erkennen.

Artikel 8. KEURING EN RISICO OVERGANG

1. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur (ingangscontrole, zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Bult Petfood in goede staat heeft ontvangen;

2. De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd;

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

4. Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent bedraagt. Gewichtsverlies kan in dit verband slechts worden aangetoond met een officiële weegbrief waaruit blijkt dat weging bij of direct in aansluiting op aflevering op een deugdelijke openbare weegbrug heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. RECLAMES EN GARANTIE

1. Wederpartij is verplicht de goederen direct na ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de goederen in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit aan Bult Petfood binnen 72 uur na ontvangst te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Bult Petfood onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

2. Klachten met betrekking tot de facturatie dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden gemeld aan Bult Petfood. De wederpartij wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de factuur akkoord te hebben bevonden;

3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bult Petfood in staat is adequaat te reageren. Bij melding van klachten over geleverd vlees dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige onderzoeksrapport te worden overlegd, waarin de klachten worden bevestigd. Niet naleving van deze keurings- en meldingsplichten brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt. Bult Petfood zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

4. De producten waarop de klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Bult Petfood daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

5. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Bult Petfood op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bult Petfood;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Bult Petfood (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

6. Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Bult Petfood is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd. Bult Petfood hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2. Voorts is Bult Petfood bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bult Petfood op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bult Petfood de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Bult Petfood behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Bult Petfood gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Bult Petfood wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Bult Petfood tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Bult Petfood, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

3. Bult Petfood kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Bult Petfood.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD en CONSIGNATIE

1. De aan partner/verkooppunten in consignatie geleverde goederen, blijven eigendom van Bult Petfood zolang deze al hetgeen zij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd aan Bult Petfood niet ten volle heeft voldaan. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Bult Petfood aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;

2. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Bult Petfood rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren;

3. Bult Petfood is in de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Bult Petfood voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij;

4. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Bult Petfood te leveren. Hij is eveneens verplicht Bult Petfood op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Bult Petfood om dit pandrecht tot stand te brengen;

5. Door Bult Petfood geleverde zaken, die krachtens dit artikel lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Bult Petfood is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Bult Petfood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Bult Petfood voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Bult Petfood in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Bult Petfood om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient Bult Petfood altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Bult Petfood voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

6. Bult Petfood is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (zie sub 7), gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

7. Een aan de wederpartij toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na afgifte van de zaken of de beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt;

8. De wederpartij vrijwaart Bult Petfood tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Bult Petfood bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

4. Bult Petfood verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indienen ter uitoefening van hun of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Bult Petfood wettelijk verplicht is te bewaren. Bult Petfood is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER en VINDPLAATS

1. De vestigingsplaats van Bult Petfood is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Bult Petfood moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bult Petfood is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 190 blijft buiten toepassing;

3. In geval van een overeenkomst, die vervoer van zaken buiten Nederland meebrengt, zijn de door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs vastgestelde nieuwste versie van de Incoterms 1990 aanvullend van toepassing;

4. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bult Petfood gesloten overeenkomst dan wel van nadere

overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

6. Deze voorwaarden zijn in oktober 2021 gedeponeerd bij het kantoor van de Kamer van Koophandel.

Modelformulier voor herroeping                 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u

de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan:

Bult – Petfood

   De Wolfsputten 7

   5735 SB AARLE-RIXTEL

   jorirooijakkers@hotmail.com

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud:

[aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst:

[aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam wederpartijen(en)]

e. [Adres wederpartij(en)]

f. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.